Metody oceňování I.

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Seznámit studenty s teorií oceňování majetku a s obecnou metodikou indikace tržní hodnoty pomocí základních tří skupin metod – porovnávací, výnosové a nákladové.

Po absolvování předmětu bude student schopen:

aplikovat metody oceňování

rozhodnout, která metoda je vhodná pro daný případ ocenění

vypočítat a použít korekční činitele

 

Osnova:

Účel a použití oceňování majetku.

Teorie oceňování – pochopení vztahu mezi funkcí a hodnotu majetku.

Metodologie oceňování – reflexe, indukce, analogie, analýza a syntéza.

Tvorba databází pro oceňování.

Informační systémy.

Definice tržní hodnoty, vztah ceny obvyklé a tržní hodnoty.

Teorie porovnávací metody.

Problematika vymezení porovnávací jednotky.

Principy výpočtu korekčních činitelů.

Algoritmus indikace tržní hodnoty porovnávací metodou,modifikované adjustační matice.

Specifika aplikace porovnávací metody při ocenění pozemku.

Oceňování porovnávací metodou ve zvláštních případech.