Metody oceňování II.

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Seznámit studenty s teorií oceňování majetku na tržních principech a s obecnou metodikou indikace tržní hodnoty pomocí tří základních skupin metod – porovnávací, výnosové a nákladové.

 

Osnova:

Teorie výnosové hodnoty – vztah výnosu a hodnoty - aplikace výnosové hodnoty na typických příkladech aktiv

Způsoby indikace čistého provozního výnosu - nejčastější způsoby indikace čistého provozního příjmu v praxi

Problematika nákladových položek, rezerv a odpisů - přehled a analýza nejčastějších nákladových položek

Kapitalizační míra a způsoby jejího výpočtu - složky kapitalizační míry, multiplikátor. 

Varianty výpočtu, oceňování ve zvláštních případech - stavebnicová metoda, metoda praktiků, obchodní hodnota

Teorie nákladové hodnoty – vztah nákladů a hodnoty - způsoby výpočtu nákladů na pořízení aktiva

Životnost a opotřebení - výpočet opotřebení lineární a analytickou metodou, úvod do nelineárních metod

Reprodukční a náhradová cena, funkční a ekonomické nedostatky - komparace reprodukční a náhradové ceny, výpočet funkčních a ekonomických nedostatků

Závěrečná analýza tržní hodnoty - příklady závěrečné analýzy u nejčastějších příkladů z praxe

Ocenění ve zvláštních případech – cena zvláštní obliby a obchodní hodnota - metodika ocenění ceny zvláštní obliby a obchodní hodnoty

Ocenění nekomerčních aktiv - metodika ocenění nekomerční stavby a pozemku, kontribuční princip

Oceňování na tržních principech a podle cenových předpisů - komparace metodiky ocenění na tržních principech a podle cenových předpisů – typické příklady