Mezinárodní konflikty a jejich řešení

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty s definicí konfliktu, oborovou terminologií a historickým vývojem způsobů řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Studenti si osvojí v literatuře uváděné modely způsobů řešení konfliktů a naučí se i postupům, které přinášejí nové trendy z mezinárodně-politické praxe. Absolventi předmětu získávají schopnost kriticky analyzovat bezpečnostní mezinárodně-politické otázky v kontextu problematiky řešení konfliktů, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu. Budou znát a rozumět modelům řešení konfliktů a způsobům jejich prevence. Tím, že chápou procesy, v nichž konflikty vznikají, a tím, že dokáží definovat a vyhodnotit typ, fázi a relevanci daného konfliktu, jsou tudíž vybaveni takovými odbornými znalostmi, které jim umožní co nejoptimálněji reagovat v rámci krizového managementu na každou konkrétní konfliktní situaci.

Témata

1. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh.

2. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír.

3. Řešení konfliktů – základní terminologie.

4. Řešení konfliktů – počátky a vývoj pole.

5. Modely řešení konfliktů.

6. Peacemaking a peacekeeping.

7. Peace enforcement a Humanitární intervence, Responsibility to Protect (R2P).

8. Poválečná rekonstrukce, peacebuilding a usmíření.

9. Mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu.

10. OSN a kolektivní management konfliktů.

11. NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů.

12. Závěrečné shrnutí problematiky řešení konfliktů, diskuse.