Mezinárodní kosmická bezpečnost

Cíle předmětu:

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost bezpečnostní situace ve vesmíru, která představuje novou dimenzi mezinárodní bezpečnosti dnešní éry, a schopnost ohodnotit nové hrozby a rizika pro stát, kritickou infrastrukturu a každodenní život obyvatelstva. Student si osvojí pravidla mezinárodní kosmické bezpečnosti v kontextu politickém, strategickém, komerčním a militárním a seznámí se se současnými výzvami, jimž vesmírná bezpečnost čelí. Obeznámí se s kosmickou politikou EU a ESA, multilaterální rolí OSN a národními zájmy ČR a hlavních kosmických hráčů. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové dění a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace a formulovat adekvátní argumentaci.

Témata:

1. Mezinárodní kosmická bezpečnost v dnešním světě

2. Hlavní aktéři: OSN, regionální organizace a státy

3. Galileo a Agentura pro evropský GNSS v Praze

4. Základy mezinárodního kosmického práva

5. Mírové využívání kosmického prostoru

6. Použití síly ve vesmíru

7. Hybridní hrozby

8. Bezpečnostní rizika: řízení kosmického provozu (STM)

9. Těžba ve vesmíru: Průmysl v. militarizace?

10. Osidlování kosmického prostoru: mezinárodní spolupráce či konflikt?

11. Kosmická politika ČR

12. Vesmírné aktuality