Mezinárodní trestní právo

Předmět Mezinárodní trestní právo si klade za cíl představit studentům problematiku zločinů podle mezinárodního práva v kontextu činnosti Mezinárodního trestního soudu, mezinárodních trestních tribunálů ad hoc na (pro Jugoslávii, Rwandu) a ad hoc smíšených trestních tribunálů (zvláštní tribunál pro Libanon), aby tak získal přehled o vývoji právní úpravy v oblasti mezinárodního trestního práva, včetně přínosu Statutu a judikatury Mezinárodního trestního soudu a ad hoc tribunálů OSN.

 Student bude taktéž seznámen s novými aktuálními trendy, na jejich základě dochází k přijímání nových smluv s cílem účinnější spolupráce mezi státy související organizovaným zločinem, korupcí, pirátstvím a mezinárodním terorismem.

 Předmět se taktéž bude věnovat trestným činům, k jejichž stíhání zavazují Českou republiku mezinárodní smlouvy.

 1. Pojem mezinárodního práva trestního
 2. Zločiny podle mezinárodního práva, resp. zločiny podle mezinárodního práva v českém trestním právu
 3. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc, smíšené trestní tribunálu
 4. Mezinárodní trestní soud
 5. Zřízení Mezinárodního trestního soudu
 6. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
 7. Orgány Mezinárodního trestního soudu
 8. Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu do římského statutu po současnost
 9. Mezinárodní instrumenty proti organizovanému zločinu
 10. Mezinárodní instrumenty proti korupci; pirátství
 11. Boj proti mezinárodnímu terorismu
 12. Vnitrostátní postih činů, k jejichž stíhání zavazuje mezinárodní smlouva (trestné činu proti míru). Extradice a právní pomoc v trestních věcech