Mezinárodní účetní standardy a mezinárodní zdanění

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je získat a prohloubit znalosti z daňového systému České republiky v kontextu mezinárodního zdanění, především z oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob. Ve výkladu je kladen důraz na praktické hledisko vysvětlení a možnosti využití znalostí v praktickém životě. Předmět lze v základním pojetí považovat za východisko pro případnou budoucí přípravu posluchače pro zkoušky daňového poradce.

Výstupy z učení:

Student po absolvování předmětu porozumí základní problematice daňového systému České republiky s mezinárodním prvkem a bude schopen na přiměřené úrovni komunikovat s daňovým poradcem.

Odborné znalosti – student:

- bude schopen pracovat s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojímu zdanění ve vazbě na české daňové předpisy.

- bude znát pravidla pro určení daňového domicilu fyzických a právnických osob v souladu se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a českými daňovými předpisy.

- bude znát v základním pojetí problematiku určení poplatníka daně, plátce daně, předmětu a osvobození od daně.

- bude znát základní postup pro stanovení základu daně.

- bude schopen v mírně pokročilé úrovni sestavit přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, daňového rezidenta a daňového nerezidenta.

Odborné dovednosti - student:

- bude umět v souladu se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a českými daňovými předpisy určit zdroj příjmů pro zdanění daní z příjmů.

- bude umět nalézt příslušné informace v aktuálních právních předpisech.

- bude umět propojit znalosti z účetnictví a daňové evidence do předmětu a základu daně z příjmů.

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

Je schopen argumentovat.

Je schopen analyzovat.

Osnova:

  1. Poplatník daně. Daňový domicil. Daňový rezident. Daňový nerezident. Předmět daně. Určení příjmů ze zdroje na území České republiky. Osvobození od daně. Dílčí daňové základy.
  2. Osvobození od daně. Jednotlivé případy osvobození od daně s využitím mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a českých daňových předpisů.
  3. Příjmy ze závislé činnosti. Mezinárodní pronájem pracovní síly. Vysílání pracovníků. Předmět daně. Osvobození od daně v kontextu mezinárodního zdanění. Stanovení dílčího daňového základu.
  4. Příjmy ze samostatné činnosti. Způsoby zachycení podnikatelské činnosti v mezinárodním kontextu. Účetnictví. Daňová evidence. Uplatnění procentních výdajů z příjmů. Daň stanovená paušální částkou.
  5. Příjmy z kapitálového majetku s mezinárodním prvkem. Podíly na zisku. Dividendy. Úroky. Příjmy z nájmu ze zahraničí a tuzemska. Ostatní příjmy. Základ daně. Nezdanitelná část základu daně. Položky odčitatelné od základu daně. Stanovení daně. Slevy na dani.
  6. Daň z příjmů právnických osob. Poplatník daně. Předmět daně. Osvobození od daně. Transformace výsledku hospodaření na základ daně. Položky odčitatelné od základu daně. Stanovení daně.