Mezinárodní vztahy a mezinárodní organizace

Kurz představí všeobecný rámec mezinárodních vztahů a členství v mezinárodních mezivládních organizacích pro úvodní porozumění postavení ČR v mezinárodním společenství. Pozornost je věnována jak bilaterálním mezinárodním vztahům, tak multilaterálním, vč. politiky světových kongresů, mezinárodních organizací, formálních fór i neformálního vyjednávání a role diplomacie. Různorodost cílů i výstupů mezinárodní komunikace a závazků pro svrchovaný stát je ilustrována na celé škále aktuálních a globálních témat i partikulárních otázek – od ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti po ekonomickou diplomacii, otázky migrace, změny klimatu, zahraničních investic či spolupráce v oblasti kultury, školství, rozvoje regionů, humanitární pomoci aj. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodním mezivládním organizacím, jichž je ČR členem, jako např. EU, NATO, OSN, MMF, jejich formám, kompetencím a rozhodovacím mechanismům. Cílem je osvětlit roli státu a benefity plynoucí z členství, stejně jako omezení a princip spolupráce. 

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti se absolvováním kurzu budou orientovat v prostředí mezinárodních vztahů a diplomacie a porozumí varietě mezinárodních platforem a organizací, formátům jednání a prostředkům mezinárodní vládní komunikace a možnostem procesů řešení aktuálních světových otázek i partikulárních bilaterálních zájmů. 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Teorie a typologie mezinárodních vztahů

2. Mezinárodní vztahy ve světle aktuálních otázek

3. Bilaterální vztahy a zájmy ČR

4. Multilaterální vztahy a členství ČR v mezinárodních organizacích

5. Diplomacie

6. Zahraniční politika ČR

7. Právo mezinárodních organizací

8. Státní svrchovanost a mezinárodní závazky; Implementace ve vnitrostátním systému

9. Mezinárodně protiprávní chování státu a jeho důsledky

10. Případové studie

11. Diversifikace aktérů v mezinárodních vztazích

12. Proměna mezinárodních vztahů ve světle nových výzev