Moderní marketingové metody

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových postupů v podnikatelském prostředí charakteristickém globalizací, vytvářením mezipodnikových organizačních struktur, hodnotových sítí a novými formami konkurenčního boje. Pozornost je soustředěna na společensky odpovědný marketing charakteristický komplexnějším a soudržnějším přístupem. V přednášené látce nechybí téma využití mobilních platforem a internetu při získávání a zpracovávání informací k podpoře obchodních procesů a k realizaci komunikačních cílů firmy. Obsah předmětu přesahuje pojetí marketingu jako podnikové funkce.

Osnova:

 1. Holistický marketing jako moderní podnikatelský koncept
 2. Transformace nástrojů marketingového mixu. Limity a výzvy pro jejich uplatnění v praxi
 3. Nové paradigma marketingu 21. století a jeho hlavní charakteristiky
 4. Vztahový marketing, uplatňování CRM a One-to One marketing
 5. Digitální zákazník 21. století
 6. Marketingový informační systém, databázový marketing
 7. Nové trendy ve využívání marketingových výzkumů
 8. E-business, E-commerce, E-marketing a další moderní směry v marketingu
 9. Využívání online marketingu a nástrojů měření jejich efektivnosti
 10. Zelený marketing
 11. Audit finančních a nefinančních přínosů marketingových aktivit
 12. Vybrané právní normy