Moderní marketingové metody

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových postupů v podnikatelském prostředí charakteristickém globalizací, vytvářením mezipodnikových organizačních struktur, hodnotových sítí a novými formami konkurenčního boje. Pozornost je soustředěna na společensky odpovědný marketing charakteristický komplexnějším a soudržnějším přístupem. V přednášené látce nechybí téma využití mobilních platforem a internetu při získávání a zpracovávání informací k podpoře obchodních procesů a k realizaci komunikačních cílů firmy. Obsah předmětu přesahuje pojetí marketingu jako podnikové funkce.

Osnova:

 1. Vývoj marketingové koncepce. Historické kořeny transakčního marketingu a příčiny jeho vyčerpání.
 2. Marketingové okolí podniku ve 21. století. Jeho hlavní charakteristiky a jejich vliv na vztahy se zákazníky a dalšími zájmovými skupinami.
 3. Hlavní aspekty současného marketingového paradigmatu. Vztahový marketing a další složky koncepce holistického marketingu.
 4. Úkoly a výzvy pro marketéry v současné podnikové praxi. Profil pracovních rolí v marketing managementu a v produktovém managementu a požadavky na jejich držitele. Vztah marketingu k dalším podnikovým funkcím v moderně řízeném podniku.
 5. Moderní metody marketingové analýzy s důrazem na podchycení trendů vývoje makrookolí a mikrookolí. Využití metody mapování scénářů vývoje prostředí k zvýšení efektivity marketingového plánovacího procesu.
 6. Moderní zjišťování a zpracovávání marketingových informací. Databázový marketing.
 7. Podstata a možnosti e-business. Zapojení e-commerce a e-marketingu při plnění cílů podniku.
 8. Metody aktivní integrace zákazníka do procesu tvorby produktu. Aplikace metody conjoint analýzy. Využití metody Quality Function Deployment a dalších vybraných metod quality managementu.
 9. Reputace a image firmy na trhu výrobků a služeb a na trhu práce. Interní marketing.
 10. Trendy ve využívání internetu v implementaci komunikační strategie podniku. Marketing ve vyhledávačích. Social media marketing.
 11. Audit finančních a nefinančních přínosů marketingových aktivit.
 12. Vybrané přístupy sociálního marketingu.