Moderní marketingové přístupy II

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je umožnit studentům magisterského studia pokračovat v prohlubování a dalším rozšiřování znalostí marketingu a marketingové komunikace získaných v předchozím studiu a seznámit se s hlavními trendy a nejnovějšími změnami v teorii a praxi uplatňované v 21. století. Cílem předmětu je rovněž pochopit širší souvislosti se změnami ve společnosti, technice a technologiích nazývaných Průmysl 4.0 a jejich dopady na chování firem a jejich zákazníků. Studenti se seznámí s různými přístupy k chápání marketingu a jeho transformace z hlediska historického vývoje. Studenti obohatí své dosavadní znalosti o nejnovější koncepty marketingového mixu a příčiny jejich vzniku, pochopí nutnost společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje firem i příčiny změn v chování spotřebitelů. Studenti by měli získat konkrétní znalosti, jak v digitální době uplatnit některé z nových forem marketingu v praxi a umět hodnotit jejich přínosy, nedostatky a měřit jejich účinnost při naplňování marketingových cílů firmy, zpracovávání informací k podpoře obchodních procesů a k realizaci komunikačních cílů firmy.

Výstupy z učení:

Odborné znalosti – student: Student po absolvování předmětu umí:

Chápat podnikatelské prostředí a uplatňované marketingové aktivity nejen jako prostředek snahy firem o realizaci firemních cílů, tj. především růst jejich tržního podílu a zisku, ale vnímat současně limity udržitelného rozvoje celé společnosti. Chápe marketing v jeho historickém vývoji v souvislosti se změnami ve společnosti a rozumí důvodům jeho permanentní transformace jako teorie a jejího uplatňování. Student získá celkový přehled o nových marketingových přístupech uplatňovaných ve vyspělých zemích světa v rámci všech nástrojů marketingového mixu a bude umět vyhodnotit jejich přínosy a nedostatky, měřit jejich efektivnost a využít je při tvorbě marketingových plánů k prosazení firem z různých segmentů trhu v konkurenčním prostředí. Získá povědomí o dopadech digitalizace a robotizace na marketingové myšlení a chování firem i jejich zákazníků a nově tvořícími segmenty. Seznámí se s novými formami marketingu – „zeleným“ marketingem, intuitivním marketingem, influence marketingem, politickým marketingem apod.

Odborné dovednosti - student:

Umí s využitím nových marketingových nástrojů zpracovat pro konkrétní trh a konkrétní firmu s ohledem na její konkurenci produktovou, distribuční, cenovou i komunikační strategii a sestavit marketingový plán.

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

Umí lépe chápat souvislosti mezi různými jevy a změnami ve společnosti a odvozovat v širších souvislostech jejich dopady do rozhodování firem a chování zákazníků. Student dále umí při přípravě prezentací na vybraná témata týmově pracovat, je schopen zpracované návrhy prezentovat v některém z prezentačních SW, diskutovat o nich a obhájit je.

Osnova:

 1. Hlavní směry transformace teorie marketingu v 21. století
 2. Změny v pojetí marketingové koncepce v historickém kontextu do současnosti jako reakce na změny na trhu
 3. Nejnovější koncepty marketingového mixu 4 A a SIVA
 4. Podstata průmyslové revoluce 4.0 a její vliv na marketingové myšlení firem
 5. Zákazník 21. století
 6. Inovativní marketing
 7. Nové koncepty distribuce produktů, vč. multikanálové distribuce a koncept distribuce MIWA
 8. Marketingová komunikace v digitálním věku
 9. Využití psychotechnologie v marketingu; nové výzkumné metody a techniky (neuromarketing)
 10. Emoce a motivace jako faktory ovlivňující marketingovou komunikaci firem
 11. Měření účinnosti v marketingu
 12. „Zelený“ marketing