Moderování a argumentace v médiích

Zaměření předmětu

Cílem předmětu Moderování a argumentace v médiích bude argumentace moderátorů a osobností vystupujících v médiích. Prostřednictvím argumentace zdůvodňujeme vlastní názory a konání, ale také motivujeme adresáty k tomu, aby akceptovali určité názory, resp. konali určitým způsobem. Kdyže současná společnost je do značné míry pod vlivem médií – právě na média se spoléháme nejvíc, když hledáme informace, chceme se vzdělat anebo se chceme zabavit – je jen přirozené, že argumentace se stala součástí také mediální komunikace. Důraz se klade na audio a videonahrávky studenta a analýza schopnosti argumentovat a optimálně reagovat anebo oponovat na argumentaci respondenta (politika, anebo jiného respondenta. Důraz klademe na nácvik argumentačních zručností potřebných při komunikaci na kameře.

 

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopní:

  • používat vhodnou argumentaci v různých žánrech
  • vhodně reagovat na argumentaci respondenta
  • analyzovat argumentační strategie v závislosti od tipu mediálního produktu
  • aktivně poslouchat respondenta a reagovat tak na prezentovanou argumentaci
  • orientovat se v argumentaci
  • aplikovat příklady a fakta jako součást argumentace
  • vhodně používat argumenty jako reakci na komunikaci respondenta

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Média jako zdroj informací (informace a pravdivost) I.
2. Média jako zdroj informací (informační balík a informační kontext) II.
3. Manipulační taktiky v médiích
4. Monologická a dialogická mediální komunikace a argumentace
5. Formování názorů jako součást moderování a argumentace I.
6. Formování názorů jako součást moderování a argumentace II. (selekce informací a potřeby recipienta)
7. Recipient jako objekt zájmu argumentace
8. Strategická argumentace při moderování
9. Argumentační postupy moderátora
10. Emocionální konfrontace a racionální v moderované diskuzi
11. Argumentace směrem k recipientovi. Jak odhalit manipulace respondenta.
12. Mediatrénink před kamerou zaměřený na argumentaci a argumentační strategii I.