Nedemokratické režimy a teorie tranzice

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními podobami a teoriemi nedemokratických režimů a přiblížit fungování nedemokratických režimů v praxi. Předmět se soustřeďuje na teorie a typologie nedemokratických režimů včetně teorie tranzice a její typy. Pozornost je věnována především jednotlivým základním teoriím nedemokratických režimů, tedy režimům totalitním a autoritativním, a podstatě jejich fungování, dále základním klasifikačním modelům přechodů od nedemokratických režimů k demokracii, teorii konsolidace těchto režimů a aktuální debatě o tzv. semidemokratických (hybridních) režimech.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování kurzu se student/ka orientuje v základních rámcích fungování nedemokratických politických systémů, prokazuje znalosti hlavních typů nedemokratických režimů a hlavních rysů těchto režimů. Studenti rovněž umí charakterizovat a analyzovat faktory, jenž zapříčinily přechody od nedemokratických režimů k demokracii.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Mezi demokracií a nedemokracií
 2. Teorie a typologie nedemokratických režimů
 3. Teorie totalitarizmu
 4. Teorie autoritativních režimů
 5. Teorie tranzice: vlny demokratizace
 6. Modely demokratizace a transformace
 7. Typologie ukončení nedemokratických režimů
 8. Pády nedemokratických režimů v Evropě (jižní Evropa po roce 1974 a střední a východní Evropa po roce 1989)
 9. Etapy tranzice
 10. Demokratická konsolidace
 11. Teorie hybridních režimů a semidemokratické režimy
 12. Vývoj teorií nedemokratických režimů a teorie tranzice