Nepřímé daně

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je získat znalosti z oblasti nepřímých daní daňového systému České republiky, především z oblasti daně z přidané hodnoty. Ve výkladu je kladen důraz na praktické hledisko vysvětlení a možnosti využití znalostí v praktickém životě. Předmět lze v základním pojetí považovat za východisko pro případnou budoucí přípravu posluchače pro zkoušky daňového poradce u Komory daňových poradců ČR a zkoušku z daní v rámci Systému certifikace účetní profese u Institutu certifikace Svazu účetních, a.s.

Osnova:

 1. Daň z přidané hodnoty. Předmět daně. Obrat.
 2. Daňové subjekty.
 3. Místo plnění u daně z přidané hodnoty.
 4. Vymezení plnění u daně z přidané hodnoty.
 5. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit.
 6. Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně.
 7. Sazby daně. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně.
 8. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně.
 9. Odpočet daně.
 10. Vracení daně. Zvláštní režimy.
 11. Přenesení daňové povinnosti.
 12. Správa daně v tuzemsku.