Občanské právo

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámení studujících se základy občanského práva, které je základem soukromého práva a které vyjadřuje vůli účastníků těchto vztahů, tj. osob fyzických a osob právnických, kterou je i stát a další veřejnoprávní korporace. Po absolvování předmětu budou studenti znát základy občanského práva hmotného a procesního. Budou schopni se orientovat v občanskoprávních předpisech a budou schopni použít příslušná ustanovení občanského práva na problematiku bezpečnostního managementu. Budou znát svá oprávnění a povinnosti a budou schopni je použít v krizových situacích. Studující se seznámí i s otázkami civilního práva procesního, tj. s otázkami jak se řeší spory, které vzniknou z občanského práva hmotného. Student bude znát, jak probíhá řízení před soudními a rozhodčími orgány, a bude schopen podat jednoduchou žalobu soudu.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky, vymezení pojmu občanského práva, historie vývoje občanského práva, vztah nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k jiným soukromoprávním předpisům
 2. Vznik občanskoprávních poměrů z právních jednání a z jiných občanskoprávních skutečností, právní jednání, zejména uzavírání smluv a náležitosti právních jednání
 3. Význam času jako občanskoprávní skutečnosti, zejména otázky promlčení a prekluze, počítání času
 4. Vymezení subjektů občanskoprávních poměrů (osoby fyzické, právnické, stát)
 5. Otázky zastoupení zákonného a na základě plné moci
 6. Problematika předmětu a obsahu občanskoprávních poměrů
 7. Problematika absolutních majetkových práv - věcných práv, zejména vlastnictví
 8. Věcná práva k věci cizí - věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
 9. Závazkové právo - pojem, vznik, zajištění závazků, zánik závazků
 10. Důsledky porušení závazkových vztahů (odpovědnost za majetkovou újmu – škodu, nemajetkovou újmu, odstoupení od smlouvy, úroky z prodlení apod.)
 11. Úvod do civilního procesu (soudní a rozhodčí řízení), pravomoc a příslušnost soudů, účastníci řízení
 12. Zahájení a průběh civilního soudního řízení, rozsudek, opravné prostředky