Obchodní právo

Předmět obeznamuje studenty se základními metodami právní regulace obchodně-právních vztahů, a to s důrazem na oblasti korporátního a závazkového práva. V širších souvislostech budeme pojednávat i o obecných principech nekalé a hospodářské soutěže a pravidlech reklamy v podnikatelských vztazích.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, historický vývoj obchodního práva. Prameny obchodního práva (obecně, v evropském a českém právu).
 2. Podnikatel a jeho právní jednání; neoprávněné podnikání a jeho důsledky. Principy teorie korporátního práva, právní úprava obchodních korporací. Právní úprava podmínek podnikání (živnostenské a neživnostenské podnikání).
 3. Obchodní rejstřík, princip publicity v českém a evropském právu, charakter zápisů do obchodního rejstříku.
 4. Obecné otázky korporátního práva.
 5. Veřejná obchodní a komanditní společnost.
 6. Společnost s ručením omezeným.
 7. Akciová společnost.
 8. Evropské korporace.
 9. Družstvo.
 10. Smluvní vztahy v obchodním právu.
 11. Odpovědnost podnikatele.
 12. Nekalá soutěž a hospodářská soutěž. Právní úprava reklamy.