Ochrana obyvatelstva

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací. Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR. Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti si osvojí základní pojmosloví spojené s ochranou obyvatelstva a jejími základními úkoly – varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití, jsou schopni se orientovat v základní legislativě na národní i mezinárodní úrovni. Dále budou studenti schopni definovat základní kroky ochrany obyvatelstva v případě konkrétní mimořádné události, která se v ČR vyskytuje nejčastěji, a to v případě povodní.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do studia, základní pojmy, základní právní normy, historie vzniku pojmu civilní ochrana
 2. Mezinárodní pojetí ochrany obyvatelstva
 3. Minulé a aktuální koncepce ochrany obyvatelstva
 4. Rozbor a klasifikace mimořádných událostí
 5. Varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva a orgánů krizového řízení
 6. Evakuace obyvatelstva
 7. Ukrytí obyvatelstva a individuální ochrana

 8. Nouzové přežití obyvatelstva

 9. Ochrana obyvatelstva před povodněmi

 10. Ochrana obyvatelstva v okolí jaderně energetických zařízení

 11. Preventivní, záchranná, likvidační a obnovovací opatření ochrany obyvatelstva

 12. Civilní nouzové plánování a zásobování