Organizace veřejného sektoru a jejich řízení

Postavení a role právnických osob veřejného práva při zajišťování veřejných služeb. Role státu, územní samosprávy, dalších veřejnoprávních subjektů, způsoby jejich řízení, základní pravidla. Postavení organizačních složek obcí/měst, kraje, státu, fungování státních podniků a podniků zakládaných územní samosprávou. Role dobrovolných svazků obcí, jednoúčelové, víceúčelové, postavení svazkové školy a způsoby jeho řízení, činnost veřejných výzkumných institucí apod.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se seznámí s rolemi a fungováním právnických osob veřejného práva při zajišťování veřejných služeb. Jaké je jejich právní postavení, role zřizovatele, zřizovací listina a její znaky – příspěvkové organizace. Rozdíly ve fungování příspěvkových organizací zakládaných obcemi, krajem a státem. Dále se seznámí s postavením organizační složky (obce, kraje, státu), s fungováním státních podniků a podniků zakládaných územní samosprávou, se svazkovou školou, veřejnou výzkumnou institucí apod.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Role státu při zajištění veřejných služeb, okruh veřejných služeb zajišťovaných státem na národní a místní úrovni
 2. Role obcí/měst a krajů při zajištění veřejných služeb, okruh veřejných služeb zajišťovaných obcemi/městy a kraji
 3. Postavení, role a způsob řízení dalších veřejnoprávních institucí (např. Česká televize, Český rozhlas)
 4. Postavení a řízení organizačních složek státu
 5. Postavení a řízení organizačních složek obcí/měst a krajů
 6. Fungování a řízení státních podniků a podniků s majetkovou účastí státu
 7. Fungování a řízení podniků zakládaných územní samosprávou a s majetkovou účastí obcí/měst a krajů
 8. Role dobrovolných svazků obcí a jejich řízení
 9. Role dobrovolných svazků obcí a jejich řízení, příklady činnosti jednoúčelových a víceúčelových svazků
 10. Postavení a řízení svazkové školy
 11. Postavení a řízení veřejných výzkumných institucí
 12. Využívání soukromoprávních forem neziskových organizací ve veřejném sektoru