Personalistika v nepodnikatelské sféře

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách nepodnikatelské sféry, zejména v územní samosprávě, ve školství a v neziskových organizacích.

Výstupy předmětu - výstupy učení:

Student bude mít znalosti o systému a organizaci personalistiky v územní samosprávě a ve školství, bude umět vymezit základní pracovněprávní vztahy v územní samosprávě a ve školství, pojetí, smysl a formy odměňování zaměstnanců v rozpočtové sféře a vysvětlit právní úpravu odměňování zaměstnanců v rozpočtové sféře. Bude umět objasnit vznik pracovního poměru úředníka a pedagogického pracovníka, jejich vzdělávání úředníka a dalšího vzdělávání.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy:

 1. Ziskové a neziskové organizace. Rozdíly v řízení lidských zdrojů v ziskové a neziskové sféře.
 2. Pojetí, systém a význam personální práce na příkladech územní samospráva, školství.
 3. Předpoklady pro výkon pozice – úředník, pedagogický pracovník, vedoucí úředník, vedoucí úřadu, ředitel školy.
 4. Definování a navržení počtu/potřeby zaměstnanců v neziskové organizaci.
 5. Analýza pracovní pozice se specifiky územní samosprávy a školství.
 6. Vymezení postupu v obsazení volného pracovního místa.
 7. Identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců a vhodné metody získávání zaměstnanců.
 8. Kritéria a metody výběru zaměstnanců se specifiky územní samosprávy a školství.
 9. Vzdělávání pracovníků se specifiky územní samosprávy a školství.
 10. Odměňování pracovníků v rozpočtové sféře.
 11. Hodnocení pracovníků a hodnocení výkonu se specifiky územní samosprávy a školství.
 12. Etický kodex pracovníků ve veřejné správě.