Podnikatelský záměr

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou podnikatelského záměru a úlohou projektového řízení v pojetí moderního managementu. Úspěšné absolvování předmětu předpokládá získání klíčových kompetencí spojených se systémovým přístupem k řízení projektů, sestavením plánu a rozpočtu projektu, znalostí a dovedností spojených s řízením projektových týmů, kontrolou projektu a řízením projektových rizik.

 

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

- porozumět podstatě podnikatelského záměru a projektového řízení;

- zvládat metody sestavování podnikatelského záměru;

- pochopit podstatu analýz vnitřního a vnějšího prostředí;

- zvládat sestavení daných analýz a aplikovat výsledky do praxe;

- popsat postup sestavení podnikatelského záměru a sestavit podobu projektu;

- diskutovat problémy spojené s projektovým řízením a aplikací inovací do praxe;

- analyzovat hlavní riziková místa plánování;

- uvést doporučení pro řízení projektu;

- rozlišit mezi projektovým a běžným řízením.

 

Osnova

1. Projektové řízení a jeho použití. Systémový přístup k řízení projektů.

2. Projektový záměr (funkce podnikatelského záměru, zásady tvorby úspěšného podnikatelského záměru).

3. Proces přípravy podnikatelského záměru, jeho struktura a forma.

4. Náležitosti podnikatelského záměru uplatnění projektového řízení podniku.

5. Finanční plán a zdroje financování podnikatelského záměru.

6. Projekt jako zakázka, projekt jako podniková rozvojová investice.

7. Definice projektu, Logical Framework Matrix (Matice logického rámce).

8. Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.

9. Strategický přístup k plánování a realizaci investic v kontextu tržní pozice podniku.

10. Financování jednotlivých projektů a řízení investic. Statické a dynamické metody hodnocení investic.

11. Rizika projektů a řízení investic. Specifika finančního řízení při uplatňování projektového managementu v podniku.

12. Případové studie optimalizace investičního a finančního rozhodování.

Osnova cvičení:

Náležitosti podnikatelského záměru.

Finanční plán: Sestavení bilance, výsledovky a cash flow a jejich projekce do tříletého období.

Aplikace vybraného souboru finančních ukazatelů.

Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.

Maticový model projektového řízení podniku.

Sestavení technicko-hospodářské studie projektu (Feasibility study). Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování.