Podnikatelský záměr

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Záměr dobrý, implementace špatná – tak přesně tomuto se budeme snažit předejít. Využijte svou šanci si osvojit cestu k Vašemu podnikatelskému záměru krok za krokem a prakticky. Spoustu lidí řeší jen produkt, ale často zapomíná, jak na něm vydělat a ignoruje sílu komunity a zákazníků. Naučme se pracovat agilně, i s koncepty MVP, Canvas a mnoha dalšími. Správný podnikatelský záměr musí přežít střet s realitou a být životaschopný i po zemětřesení v praxi.

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou podnikatelského záměru a úlohou projektového řízení v pojetí moderního managementu. Úspěšné absolvování předmětu předpokládá získání klíčových kompetencí spojených se systémovým přístupem k řízení projektů, sestavením plánu a rozpočtu projektu, znalostí a dovedností spojených s řízením projektových týmů, kontrolou projektu a řízením projektových rizik.

 

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

- porozumět podstatě podnikatelského záměru a projektového řízení;

- zvládat metody sestavování podnikatelského záměru;

- pochopit podstatu analýz vnitřního a vnějšího prostředí;

- zvládat sestavení daných analýz a aplikovat výsledky do praxe;

- popsat postup sestavení podnikatelského záměru a sestavit podobu projektu;

- diskutovat problémy spojené s projektovým řízením a aplikací inovací do praxe;

- analyzovat hlavní riziková místa plánování;

- uvést doporučení pro řízení projektu;

- rozlišit projektovým a běžným řízením.

 

Osnova

Projektové řízení a jeho použití. Systémový přístup k řízení projektů.

Projektový záměr (funkce podnikatelského záměru, zásady tvorby úspěšného podnikatelského záměru).

Proces přípravy podnikatelského záměru, jeho struktura a forma.

Náležitosti podnikatelského záměru uplatnění projektového řízení podniku.

Finanční plán a zdroje financování podnikatelského záměru.

Projekt jako zakázka, projekt jako podniková rozvojová investice.

Definice projektu, Logical Framework Matrix (Matice logického rámce).

Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.

Strategický přístup k plánování a realizaci investic v kontextu tržní pozice podniku.

Financování jednotlivých projektů a řízení investic. Statické a dynamické metody hodnocení investic.

Rizika projektů a řízení investic. Specifika finančního řízení při uplatňování projektového managementu v podniku.

Případové studie optimalizace investičního a finančního rozhodování.

Osnova cvičení:

Náležitosti podnikatelského záměru.

Finanční plán: Sestavení bilance, výsledovky a cash flow a jejich projekce do tříletého období.

Aplikace vybraného souboru finančních ukazatelů.

Plánování projektových činností: CPM a PERT metody rozvrhování aktivit.

Maticový model projektového řízení podniku.

Sestavení technicko-hospodářské studie projektu (Feasibility study). Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování.