Pracovní trhy a politika zaměstnanosti

Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění fungování pracovního trhu; prohloubení znalostí soudobých neoklasických a institucionálních teorií příčin a "léčby" nezaměstnanosti; pochopení vztahu mezi vzděláním (lidským kapitálem) a trhem práce; výklad vývoje principu, nástrojů a účinků "makroekonomické" politiky zaměstnanosti a "mikroekonomické" pasivní a aktivní politiky pracovního trhu u nás a ve světě; osvojení si nejnovějších trendů EU v oblasti politiky zaměstnanosti; analýza pracovního trhu a seznámení se s principy hodnocení účinnosti opatření na pracovním trhu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu bude student schopen orientovat se v systému aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti. Své vědomosti bude moci tvůrčím způsobem uplatnit jak při analýze změn míry nezaměstnanosti, tak sofistikovaně pracovat s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy:

 1. Nezaměstnanost, zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti, nabídka a poptávka na trhu práce.
 2. Nezaměstnanost ve vývoji ekonomického myšlení, koncepty léčení nezaměstnanosti.
 3. Masová nezaměstnanost, vývoj nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost.
 4. Segmentace trhu práce, marginalizace na trhu práce.
 5. Lidský kapitál v ekonomické teorii, lidský kapitál a zaměstnanost.
 6. Diskriminace na trhu práce.
 7. Ohrožené skupiny na trhu práce.
 8. Životní strategie nezaměstnaných, deprivace, nezaměstnaní na sociálních sítích.
 9. Aktivní politika zaměstnanosti.
 10. Pasivní politika zaměstnanosti.
 11. Nezaměstnanost v zemích EU, národní akční plány.
 12. Problematika pracovní migrace.