Právní předpisy související s oceňováním

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Poskytnout informace o základních právních otázkách, s nimiž se mohou pracovníci v oblasti oceňování majetku setkat při realizaci svých základních činností.

Osnova:

Úvod do právní nauky

Realizace práva

Právní vztahy

Právní odpovědnost

Smlouvy a její náležitosti. Předkupní právo.

Vlastnické právo a jeho omezení (sousedská práva, věcná břemena, zástavní právo)

Závazkové právo. Zajišťovací právní instituty.

Nemovitosti a katastr nemovitostí. Stavební zákon.

Občanský zákoník a OSŘ.

Exekuční řízení a insolvenční zákon.

Zákon o oceňování majetku. Práva a povinnosti znalců a odhadců.

Správní řád. Živnostenský zákon.