Právní předpisy související s oceňováním

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Poskytnout informace o základních právních otázkách, s nimiž se mohou pracovníci v oblasti oceňování majetku setkat při realizaci svých základních činností.

Osnova:

 1. Úvod do právní nauky
 2. Realizace práva
 3. Právní vztahy
 4. Právní odpovědnost
 5. Smlouvy a její náležitosti. Předkupní právo.
 6. Vlastnické právo a jeho omezení (sousedská práva, věcná břemena, zástavní právo)
 7. Závazkové právo. Zajišťovací právní instituty.
 8. Nemovitosti a katastr nemovitostí. Stavební zákon.
 9. Občanský zákoník a OSŘ.
 10. Exekuční řízení a insolvenční zákon.
 11. Zákon o oceňování majetku. Práva a povinnosti znalců a odhadců.
 12. Správní řád. Živnostenský zákon.