Přelomová témata politické filosofie

Zaměření předmětu

Celá řada témat našeho každodenního občanského života se týká politické filosofie, aniž bychom si to uvědomovali. Pojmy jako demokracie, stát, legitimita, legalita, rovnost, suverenita, autonomie, spravedlnost, solidarita či lidská práva nás provází a ovlivňují celý život. Není vždy ale jasné, jak bychom tyto pojmy měli chápat, jak bychom jim měli rozumět. Situaci navíc komplikuje i skutečnost, že rozliční lidé je chápou a interpretují různým způsobem. V tomto kurzu se proto podíváme blíže na tyto neustále rozporované a často i kontroverzní pojmy, rozebereme jejich různé významy a interpretace. Na základě četby vybraných klasických i akademických textů budeme diskutovat o jejich hodnotě, významu a smyslu pro nás, současné moderní lidi 20. let 21. století.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování kurzu je student(ka) schopen/schopna orientovat se v pojmosloví politické filosofie, znát její jednotlivé školy a proudy, vysvětlit základní problémy a umět správně argumentovat v diskusích o kontroverzních, morálně či eticky sporných otázkách, které hýbou společenským a politickým diskursem.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Proč potřebujeme politickou filosofii

2. Jak správně argumentovat

3. Společnost a místo jedince v ní: liberalismus vs. komunitarismus

4. Všichni jsou si rovní, někteří jsou ale rovnější

5. Stát, zákon, řád a anarchie

6. Suverénní nebo autonomní stát?

7. Spravedlnost a co je správné dělat

8. Demokracie aneb proč si lidé (ne)mají sami vládnout

9. Legalita není legitimita

10. Solidarita anebo Pomoz si sám

11. Lidská práva včera, dnes a zítra

12. Citlivé etické otázky současnosti