Případové strategie z marketingu

Cíle předmětu:

Studenti na základě získaných teoretických znalostí v předcházejícím studiu budou mít možnost využít je pro zpracování marketingového plánu konkrétního vybraného produktu/služby/myšlenky nabízeného vybranou firmou. Studenti si prohloubí znalosti specifik jednotlivých trhů a pokusí se je aplikovat na příkladu vybrané firmy. Studenti si vybírají firmy působící na B2B, B2C, G2C trzích s produkty diferencovanými podle typu spotřeby a cílové skupiny.

Výstupy z učení:

Odborné znalosti – student: Má osvojené znalosti teorie marketingu, včetně nových marketingových přístupů. Zná specifika různých typů trhu i různých produktů/služeb v závislosti na vybrané cílové skupině, četnosti spotřeby produktu či fáze životního cyklu. Umí zdůvodnit navržené produktové cenové, distribuční a komunikační strategie. Umí se orientovat v nových směrech v marketingu a aplikovat je na konkrétní tržní situaci vybrané firmy.

Odborné dovednosti – student: Umí navrhnout pro konkrétní trh a konkrétní firmu a jí nabízený produkt/službu marketingový plán. Umí zhodnotit tržní postavení různých typů firem a jejich produktů a nastavit produktové, cenové distribuční i komunikační strategie. Ovládá vybrané analytické metody.

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student: Umí týmově pracovat. Je schopen argumentovat a obhájit navržené strategie.

Osnova:

 1. Strategické plánování ve firmě a marketingu, vize, poslání, cíle, výběr konkrétní společnosti a jejího produktu/služby/myšlenky.
 2. Analýza marketingového prostředí (makro a mikro prostředí, vč. hlavních konkurentů, uplatnění vybraných analytických metod), specifika trhu vybrané firmy, SWOT analýza.
 3. MIS a marketingový výzkum dle vybraného cíle (povědomí o značce, spokojenost zákazníků s produktem, atd).
 4. STP a identifikace zákazníka – Segmentace, Targeting, Positioning vybraného produktu.
 5. Produkt, značka, aplikace produktových analýz na vybraný produkt (analýza PLC, Bostonská matice apod). Stanovení produktových cílů a strategií pro jednotlivé fáze PLC podle charakteru trhu a produktu.
 6. Cena – návrh metody tvorby ceny a cenové strategie pro vybraný produkt.
 7. Distribuce – návrh distribuční strategie (přímá, nepřímá, intenzivní, výběrová, exkluzivní a podle fází životního cyklu).
 8. Integrovaná marketingová komunikace 1 – návrh komunikačních cílů a strategií (strategie pull a push).
 9. Integrovaná marketingová komunikace 2 – komunikační nástroje, jejich aplikace a vyhodnocení, stanovení konkrétního komunikačního mixu v závislosti na trhu a produktu a v jednotlivých fázích PLC.
 10. Marketingový plán 1 – prezentace výsledků analytických metod a strategií.
 11. Marketingový plán 2 – aplikace taktických nástrojů do komplexního plánu.
 12. Zhodnocení pozitiv a rizik zpracovaného plánu.