Případové studie z cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Přiblížit studentům reálné vazby mezi hlavními subjekty v sektoru CR. Simulace odborných diskusí nad tématy vliv CR na životní prostředí a národní hospodářství, digitalizace v CR apod. Studentům bude na každé hodině předloženo jedno aktuální a reálné téma, jehož řešení budou muset vzájemně vymyslet, přičemž každý z nich bude představovat zástupce jiné sféry (orgány veřejné správy, investory, majitele CK, majitele hotelů, zástupce zájmových sdružení, obyvatele, DMO ap.) Případové studie v oblasti pohostinství používají případové studie k analýze a integraci různých oborů správy pohostinství a odvětví návštěvníků. Je podporován kritický přístup ke všem myšlenkám na správu a řízení. Případové studie se využívají jako prostředek, kterým se studentům přibližuje realita; případy budou prezentovány v písemné a/nebo zvukové, resp. vizuální podobě. Metoda případových studií ve  výuce vyžaduje od studentů analýzu předložené studie a vyjádření názoru na řešení. Zkoumáním důsledků každého alternativního řešení lze přesněji identifikovat doporučení akce, které povedou k úspěšnému řešení případových studií.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen používat odbornou terminologii při diskusi, vyhledat, zpracovat a vyhodnotit odborné informace vztahující se k řešené problematice, vytvořit, vyjádřit a argumentovat vlastní názor. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Definice pojmů. Fáze řešení případové studie. Formulace výzkumného rámce, implementace, vyhodnocení.
  2. 2-12 řešení konkrétních případových studií z CR, a to klasických i dle aktuální situace na trhu.