Případové studie z marketingu

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Studenti na základě získaných teoretických znalostí v předcházejícím studiu budou mít možnost využít je pro zpracování marketingového plánu konkrétního vybraného produktu/služby/myšlenky nabízeného vybranou firmou. Studenti si prohloubí znalosti specifik jednotlivých trhů a pokusí se je aplikovat na příkladu vybrané firmy. Studenti si vybírají firmy působící na B2B, B2C, G2C trzích s produkty diferencovanými podle typu spotřeby a cílové skupiny.

Výstupy z učení

Odborné znalosti – student:

 • Má osvojené znalosti teorie marketingu, včetně nových marketingových přístupů
 • Zná specifika různých typů trhu i různých produktů/služeb v závislosti na vybrané cílové skupině, četnosti spotřeby produktu či fáze životního cyklu
 • Umí zdůvodnit navržené produktové cenové, distribuční a komunikační strategie
 • Umí se orientovat v nových směrech v marketingu a aplikovat je na konkrétní tržní situaci vybrané firmy

Odborné dovednosti – student:

 • Umí navrhnout pro konkrétní trh a konkrétní firmu a jí nabízený produkt/službu marketingový plán
 • Umí zhodnotit tržní postavení různých typů firem a jejich produktů a nastavit produktové, cenové distribuční i komunikační strategie
 • Ovládá vybrané analytické metody

Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

 • Umí týmově pracovat
 • Je schopen argumentovat a obhájit navržené strategie

Osnova:

 1. Výběr konkrétní firmy a jejího produktu/služby/myšlenky.
 2. Analýza marketingového prostředí (makro a mikro prostředí, vč. hlavních konkurentů, uplatnění vybraných analytických metod), specifika trhu vybrané firmy, SWOT analýza
 3. MIS a marketingový výzkum dle vybraného cíle (povědomí o značce, spokojenost zákazníků s produktem, atd)
 4. STP – Segmentace, Targeting, Positioning vybraného produktu. Produkt značka, aplikace produktových analýz na vybraný produkt (analýza PLC, Bostonská matice apod). Stanovení produktových cílů a strategií pro jednotlivé fáze PLC podle charakteru trhu a produktu
 5. Cena - návrh metody tvorby ceny a cenové strategie pro vybraný produkt
 6. Distribuce – návrh distribuční strategie (přímá, nepřímá, intenzivní, výběrová, exkluzivní a podle fází životního cyklu)
 7. Integrovaná marketingová komunikace – návrh komunikačních cílů a strategií (strategie pull a push, stanovení konkrétního komunikačního mixu v závislosti na trhu a produktu a v jednotlivých fázích PLC)
 8. Marketingový plán – zpracování vize, poslání, hrubých cílů, prezentace výsledků analytických metod a strategií
 9. Analýza klíčových faktorů úspěchu
 10. Zhodnocení pozitiv a rizik zpracovaného plánu