Profesní etika a etika sportu

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v oblasti manažerské etiky. Seznámí se s Etickým kodexem sportu a Evropskou chartou sportu. Bude schopen analyzovat negativní faktory, jevy a problémy současného sportovního prostředí a také kategorizovat etické chování sportovního manažera.

Osnova:

 1. Etika, etické kategorie a pojmy, manažerská etika
 2. Etika ve sportu
 3. Negativní faktory a problémy současného sportovního prostředí
 4. Manažerská etika, přístup k problematice, přehled nástrojů
 5. Etický rozhodovací proces ve sportovním prostředí
 6. Etické chování, etické kodexy a sport
 7. Výchova k etickému jednání, etické jednání z pohledu sportovního manažera
 8. Etické chování uvnitř sportovního klubu, organizace
 9. Etické chování směrem k vnějšímu prostředí
 10. Největší problémy sportovní etiky, etiketa
 11. Etické přístupy vzhledem k handicapovaným sportovcům
 12. Doping ve sportu