Psychologie marketingu

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je efektivní využití psychologických poznatků v oblasti marketingu a propagace. V rámci předmětu se studenti seznámí s možnostmi využívání různých psychologických poznatků ve vztahu ke spotřebitelskému chování, tvorbě, rozvoji a vnímání značky.

Předmět ukáže studentům vlivy psychologických aspektů na jednání různých zásadních subjektů trhu, prodávajících a zákazníků. Studenti se seznámí s poznatky, které ovlivňují účinnost propagace, výběr vhodných kanálů, různé vlivy a dopady na různorodé cílové skupiny, s motivy zákazníků, včetně toho, jak se daný výrobek podílí na jejich životním stylu, způsobu života, jeho přesvědčení apod. Studenti si budou moci na praktických příkladech vyzkoušet, jak působí reklamní podněty, slogany a různá komunikační sdělení apod. a v čem tví účinnost propagace, jakou úlohu na úspěch kampaně nebo komunikace mají psychické procesy a vlastnosti člověka. 

Studenti jsou vedeni k tomu, aby se dovedli zorientovat v současném vývoji v této oblasti a zároveň porozuměli různým přístupům k využití poznatků z psychologie v marketingové oblasti. Posluchačům poskytne předmět vhodný základ pro další studium předmětů zaměřených na marketing, propagaci, komunikaci.

Osnova:

 1. Úvod do psychologie a sociální psychologie, základní psychologické pojmy a teorie z hlediska marketingu, PR a propagace,
 2. Psychické stavy a psychické vlastnosti - praktické využití psychologie pro marketing a propagaci,
 3. Sociální kognice a postoje - složky postojů (kognitivní, afektivní, behaviorální) - konzistence postojů, funkce postojů - postoje a chování, změna postojů - teorie kognitivní disonance,
 4. Osobnost - pojem, struktura, utváření osobnosti - typologický přístup k osobnosti a rozdíly ve vnímání,
 5. Sociální komunikace, základní aspekty ovlivňující příjem komunikačních sdělení a dalších reakcí na ně, role a význam emocí v reklamě v propagaci,
 6. Analýza a výzkum trhu, role marketingových průzkumů, průzkum spotřebitelského chování z hlediska psychologie,nové metody zkoumání, způsoby oslovování, ovlivňování, trendy,
 7. Reklamní slogany, předpoklady úspěchu, aspekty vnímání a cílové skupiny – případová studie,
 8. Kanály marketingové komunikace z hlediska psychologie, jejich specifika, příležitosti a hrozby,
 9. Loajalita zákazníka k výrobku, značce, službě, firmě, strategie vytváření vztahu a jeho upevňování,
 10. Význam kreativního myšlení a out of box myšlení, osobní rozvoj, specifika kompetencí pro různé marketingové pozice a práci v marketingu,
 11. Setkání s odborníkem z praxe, diskuze nebo exkurze ve firmě zaměřené na marketing nebo průzkum trhu,
 12. Rozbor marketingové kampaně nebo značky, vzájemné prezentace studentů, kritická analýza, ukázka nových trendů.