Psychologie sportu

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v oblasti psychologie tělesných cvičení a sportu, praktická ukázka používání diagnostických testů osobnosti pro sportovní disciplíny a základy duševní hygieny. Studenti se seznámí s používáním diagnostických testů osobnosti, s jejich praktickým prováděním, administrací, vyhodnocováním a s jejich aplikací pro jednotlivá sportovní odvětví, naučí se některé relaxační techniky a seznámí se se základy duševní hygieny sportovce.

Osnova:

1.         Psychologie sportu jako vědní disciplína a psychologická typologie sportů

2.         Sportovní personologie, osobnost sportovce

3.         Ontogeneze člověka se vztahem k pohybové činnosti

4.         Motorické učení

5.         Předstartovní, startovní a soutěžní stavy

6.         Psychické selhání

7.         Regulace psychických stavů

8.         Duševní hygiena

9.         Psychomotorika

10.       Asertivita

11.        Agresivita ve sportu

12.       Psychologie koučování