Řízení bezpečnosti v soukromém sektoru

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na osvojení si konkrétních odborných znalostí a částečně i dovedností potřebných pro řešení soukromo-bezpečnostních otázek občana a základních činností středního managementu, podílejícího se na podnikání v soukromých bezpečnostních službách.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student zná základní ustanovení občanského zákoníku a další relevantní právní předpisy, které opravňují občana k ochraně své osoby i dalších osob, včetně osob právnických, při narušení jejich práv. Umí zhodnotit situace a navrhnout právně odpovídající způsob ochrany své a ostatních osob. Ovládá zdůvodnění právní nutnosti užití způsobu odvracení nebezpečí, útoků, protiprávních jednání a případných následků. Umí správně argumentovat v právních rovinách o oprávněnosti aplikace té či oné formy, metody ochrany života, zdraví a vlastnictví. Umí týmově pracovat.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do problematiky, náhled na pojem bezpečnost a její organizace státem a občanskou společností
 2. Ústavní zákon 110/98 Sb. o institucionální bezpečnosti organizované státem a jednotlivé druhy činností
 3. Postavení a úloha soukromých bezpečnostních služeb jako základního kamene pro další působení bezpečnostního systému státu
 4. Právní úprava svépomoci a dalších okolností, které upravují postup občana vlastníka v ochraně svých práv
 5. Okolnosti vylučující protiprávnost jako nástroj pro postup občana i pracovníka SBS
 6. Vybraná speciální zákonná úprava v zahraničí
 7. Etika v činnosti SBS a rozdělení malých a středních bezpečnostních podniků a jejich přednosti
 8. Systémy řízení subjektů SBS a jejich výhody a zápory ve vztahu ke klientům
 9. Formy a metody v oblasti ochrany majetku a osob
 10. Formy a metody v oblasti poskytování služby soukromého detektiva
 11. Systém dálkového přenosu a tzv. technických služeb v oblasti ochrany osob a majetku
 12. Budoucí právní úprava – lege specialit – návrh zákona o SBS a další bezpečnostní činnosti