Rozvoj osobnosti, leadership, vedení lidí a týmů

Cílem předmětu je ukázat studentům cesty, možnosti a přístupy vlastního rozvoje, ukázat srozumitelným způsobem návod či klíčové podmínky pro posilování schopností stát se efektivním lídrem a jak úspěšně vést podřízené či týmy. Výuka probíhá zážitkovým způsobem (student si klíčové poznatky neosvojuje učením, ale prožíváním situací či příkladů) pomocí případových studií. Výuka vytváří prostor k tomu, aby studenti mohli objevit svůj vlastní potenciál osobního rozvoje. Student získá možnost zvýšit si své manažerské kompetence a prohloubit dovednosti klíčové pro úspěšný osobní život a profesní kariéru.

Výstupy z učení

Studenti dokáží aplikovat získané poznatky pro identifikaci a rozvoj svých silných stránek a schopností v rámci osobního rozvoje (například s využitím osobní SWOT analýzy), pro zlepšení kompetencí týkající se vedení lidí a týmů. Výstupem z učení bude též znalost o postupech správného rozhodování včetně provádění adekvátních analýz pro rozpoznání variant a výběr té nejsprávnější, přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí. Výstupem též budou znalosti týkající se návyků vůdčích osobností, lídrovství dle zásad Druckera, orientace na cíle dle Goldratta, úvodu do NLP a dalších technik.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do tématu rozvoje osobnosti, vedení lidí a týmů, očekávání od předmětu
 2. Jak stavět na svých schopnostech a silných stránkách – osobní SWOT, případové studie, nácvik
 3. Přijímání odpovědnosti, správné rozhodování, příklady a případové studie
 4. Analýza a intuitivní analýza, cit pro spravedlnost
 5. Jak se stát lídrem, styly vedení, jak motivovat sebe a členy týmu, příklady a případové studie
 6. Strategie úspěchu, budování týmu a důvěry, příklady a případové studie
 7. Jak řešit problémy, řízení porad, vyjednávání, jednání, hodnotící pohovory, řízení času
 8. Rozvoj osobnosti, lídrovství a efektivní řízení podle Druckera
 9. Osm návyků vůdčích osobností podle Coeye
 10. Kritický řetěz a orientace na cíl podle Goldratta, další inspirace světového managementu
 11. Úvod do NLP (Neurolingvistické programování) a obdobné techniky
 12. Ukotvení získaných poznatků a dovedností, ostatní manažerské techniky a dovednosti