Rozvoj venkova

Zaměření předmětu

Předmět se zaměřuje na rozvoj schopností studenta vnímat okolní krajinu a chápat vztahy a procesy, které v ní probíhají. Regionální rozvoj je často nesprávně ztotožňován s ekonomickým rozvojem městské zástavby. Předmět se proto naopak zaměřuje na rozvoj venkovských oblastí, které jsou nedělitelnou součástí české krajiny a tvoří důležitou součást jejího managementu a hospodaření. Pozornost bude věnována také volné krajině a vnímání jejích hodnot, perspektiv i rizik.

Výstupy z učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni dívat se na krajinu ve svém okolí novým pohledem, rozeznávat významné prvky, indikovat rizika v krajině a pracovat s regionem v celé jeho komplexnosti. Pochopí základní vztahy a procesy probíhající ve venkovské krajině a budou schopni vysvětlit základní typy interakcí probíhajících mezi městem a venkovem.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Vymezení prostoru venkova
 2. Funkce venkova
 3. Rozvoj českého venkova v minulosti
 4. Krajinný ráz ČR a jeho významné prvky
 5. Nástroje pro rozvoj venkova
 6. Program rozvoje venkova
 7. Rozvojový potenciál venkova
 8. Případové studie rozvoje venkova
 9. Budoucnost rozvoje venkova
 10. Vnímání krajiny
 11. Praktická ukázka vnímání krajiny v terénu I
 12. Praktická ukázka vnímání krajiny v terénu II