Smart města a venkov

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými trendy ovlivňujícími budoucí rozvoj měst a venkova (nemetropolitních regionů) a s praktickými příklady opatření a strategií, jak na ně chytře reagovat. Pozornost bude věnována nejenom rozvoji informačních a komunikačních technologií a digitalizaci, ale také demografickým změnám, dopadům globalizace a strukturálním změnám ekonomiky, stejně tak jako veřejným službám (občanskému vybavení), dopravě a mobilitě, kvalitě životního prostředí, chudobě a sociální polarizaci atd.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Role vědeckého poznání, technologií a inovací v rozvoji měst a regionů
 2. Smart cities, smart village, smart regions – vymezení základních pojmů a koncepcí
 3. Od prognóz k rozvojovým vizím a scénářům budoucnosti
 4. Postupy budování chytrých měst a regionů
 5. Města a regiony budoucnosti – příklady dobré praxe
 6. Informační a komunikační technologie a jejich dopady na rozvoj měst a venkovských regionů
 7. Trendy v oblasti technické infrastruktury a odpadového hospodářství
 8. Trendy v oblasti demografie a veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální péče)
 9. Trendy v oblasti ekonomického rozvoje – strukturální změny, průmysl 4.0, podpora podnikání a inovací, startupů, role univerzit, sdílená ekonomika
 10. Trendy v oblasti využívání přírodních zdrojů, zemědělství a lesnictví
 11. Trendy v oblasti dopravy, mobility a logistiky
 12. Trendy v oblasti volného času, kultury, sportu a cestovního ruchu