Sociální politika

Zaměření předmětu

Předmět reaguje na trendy multidisciplinarity ve vzdělávání, na skutečnosti, že obsah vysokoškolsky vzdělaných ekonomů musí být koncipován do všech oblastí národního hospodářství. Obsahově se předmět věnuje teoretickým otázkám sociální politiky, tj. těm, které se zabývají převážně zkoumáním procesů tvorby a realizace sociální politiky. Objasňuje hodnotová východiska, funkce a principy sociální politiky, vysvětluje její obsah, nástroje, legislativu a  organizaci. Blíže se zaměřuje na odvětví sociální politiky, především na oblast sociálního zabezpečení, rodinnou politiku, trh práce a zaměstnanosti, zdravotní, bytovou politiku a politiku vzdělání. Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními trendy sociální politiky, analyzovat současné problémy a naučit posluchače samostatné analýze a hodnocení problémů, interpretovat teoretické přístupy a identifikovat vhodné nástroje k řešení praktických problémů.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student bude schopen po absolvování předmětu analyzovat současné problémy sociální politiky, objasnit cíle a principy sociální politiky. Bude se orientovat ve struktuře sociální politiky a vysvětlit obsah, nástroje a legislativu. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Modely sociální a veřejné politiky a její analýza
 2. Sociální a hospodářská politika
 3. Vývoj sociální politiky v ČR a v EU
 4. Welfare state
 5. Sociální zabezpečení – důchodová politika
 6. Rodinná politika
 7. Vzdělávací politika
 8. Politika trhu práce a zaměstnanosti
 9. Zdravotní politika
 10. Bytová politika
 11. Sociální služby
 12. Sociální politika EU