Socioekonomická geografie

Cílem tohoto předmětu je naučit studenty geograficky myslet (v prostorových souvislostech) a poskytnout jim ucelený přehled o prostorovém uspořádání a vývoji sociálně-ekonomického systému (obyvatelstvo a jeho mobilita, sídelní systém, zemědělství, průmysl, obchod a služby, doprava, životní prostředí). Studenti se také seznámí s elementárními analytickými výzkumnými metodami a postupy. Pozornost je věnována především České republice v evropské a globální perspektivě.

Výstupy z učení

Studenti dokáží nejenom používat geografické pojmy a kategorie, ale také identifikovat a vysvětlit faktory a mechanismy vedoucí k prostorové diferenciaci sociálně-ekonomického systému. Naučí se získané poznatky a dovednosti využívat při regionálních analýzách a tvorbě rozvojových strategií pro obce, města a regiony.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Vývoj moderního geografického myšlení
 2. Metody a techniky geografického výzkumu
 3. Geografie obyvatelstva – rozmístění obyvatelstva a jeho struktura
 4. Geografie obyvatelstva – dynamika obyvatelstva, populační odhady, projekce a prognózy, trendy
 5. Geografie osídlení – sídla a jejich typy, vývoj sídelních systémů, evropský sídelní systém, systém globálních měst
 6. Geografie města – preindustriální, industriální a postindustriální město
 7. Geografie zemědělství – postavení v národním hospodářství, lokalizace, rostlinná a živočišná výroba, trendy
 8. Geografie průmyslu – klasifikace průmyslu, metody hodnocení průmyslu, lokalizační faktory, charakteristika vybraných průmyslových odvětví, trendy
 9. Geografie dopravy – vývoj jednotlivých druhů dopravy, aktuální trendy
 10. Geografie služeb – služby a jejich ekonomický význam, teorie tří sektorů, klasifikace služeb, produkční služby, prostorové rozmístění služeb (Christallerova teorie centrálních míst), trendy
 11. Geografie cestovního ruchu a volného času – formy a druhy cestovního ruchu, lokalizační faktory, trendy
 12. Environmentální problémy současného světa – klima, vodstvo, půda, odlesňování, vymírání druhů, využívání jaderné energie apod.