Sociologický a marketingový výzkum

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociologického a marketingového výzkumu a jejich podmínkami a způsoby využití a zároveň jim poskytnout dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich bakalářských prací a řešení výzkumných problémů. Důraz je kladen na zvládnutí potřebných znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu, ať již v oblasti marketingu, podnikové praxe, nebo v oblasti dalších sociálně-vědních témat. Kurz je rozdělen do dvou částí:

1. část „Sociologický výzkum“ je zaměřena na získání obecného přehledu v oblasti metod výzkumu v sociálních vědách.

2. část kurzu „Marketingový výzkum“ se věnuje konkrétním aplikacím výzkumných metod sociálních věd v marketingu a marketingovém výzkumu. Důraz je v kurzu kladen zejména na schopnost aplikovat získané znalosti v praxi. Přednášky proto předpokládají aktivní participaci studujících (zapojení do diskuse, do plnění úkolů doma i během lekcí).

Osnova:

 1. Co je to sociologický výzkum, jaké jsou jeho cíle, etika výzkumu
 2. Základní koncepty teorie a metodologie vědy (ontologie, epistemologie, metodologie, paradigma) a problém hodnotové neutrality výzkumu
 3. Design a proces výzkumu, stanovení výzkumné otázky v sociologickém výzkumu, stručný přehled hlavních sociologických metod výzkumu a jejich použití
 4. Sampling a typy výběrů v kvalitativním a kvantitativním výzkumu
 5. Hlavní principy kvalitativní analýzy dat a její prezentace
 6. Hlavní principy kvantitativní analýzy dat a její prezentace
 7. Strategický marketing a návaznost marketingového výzkumu na formulaci marketingové strategie
 8. Situační analýza, metody situační analýzy
 9. Postavení marketingového výzkumu ve firmě, marketingový výzkum jako proces, orientační analýza
 10. Cílený marketing a segmentační výzkum, výzkum chování spotřebitele
 11. Produktový a cenový výzkum
 12. Distribuční výzkum a výzkum marketingové komunikace