Sociologický a marketingový výzkum

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je studenty seznámit s využíváním informačních zdrojů, s organizací a metodami výzkumů sociologických a marketingových. V průběhu kurzu budou studenti získávat přehled o způsobech vytváření souboru zpravodajských jednotek (respondentů), o technikách sběru dat a postupech zpracování získaných informací. Velký důraz je kladen na seznámení studentů s aplikačním využitím kvalitativních a kvantitativních marketingových výzkumů, aby byli schopni posoudit vhodnost užití jednotlivých nástrojů a postupů při řešení úkolů, které sebou přinese jejich budoucí praxe, a aby dokázali znalosti a dovednosti získané v kurzu využít v rámci přípravy a realizace semestrálních marketingových projektů, případně při zpracování bakalářské práce.

Osnova:

 1. Charakteristika sociologického výzkumu. Primární a sekundární výzkum. Organizace výzkumu. Etika výzkumu.
 2. Úvod ke kvalitativnímu sociologickému výzkumu: vybrané základní teorie a metody.
 3. Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum.
 4. Techniky dotazování, pozorování a experimentu v marketingovém výzkumu.
 5. Vymezení souboru, výběr a třídění podle zvolené charakteristiky.
 6. Postupy sběru a zpracování dat v primárním marketingovém výzkumu.
 7. Výzkum chování a potřeb zákazníků.
 8. Výzkum spokojenosti a loajality zákazníků.
 9. Výzkum segmentační, výzkum vedoucí k určení dynamiky a velikosti trhu.
 10. Výzkum prohlubující analýzu konkurence.
 11. Výzkum výrobkový, výzkum vnímání produktu/značky.
 12. Výzkum cenový a distribuční.