Souvislosti životního prostředí a prostorového plánování

Zaměření předmětu

Předmět se zaměřuje na představení role životního prostředí při plánování v zastavěném území. V rámci přednášek bude rozebrána problematika brownfields, příležitosti i rizika plynoucí z jejich využití a budou představeny základní procesy v městském plánování. Pozornost bude dále věnována „Hodnocení posuzování vlivu záměrů na životní prostředí“, tedy jednomu z podstatných procesů, které umožňují, příp. znemožňují realizaci vybraných staveb v území. Součástí předmětu bude i problematika životního prostředí v kontextu územního plánování na krajské i obecní úrovni.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v základních procesech, které v území probíhají v těsné vazbě na životní prostředí. Dokážou vysvětlit základní pojmy, procesy a propojí si tyto procesy s oblastmi ekonomického a sociálního rozvoje.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Územní plánování – základní pojmy
 2. Územní plánování – základní procesy a aktéři
 3. Životní prostředí v Politice územního rozvoje
 4. Životní prostředí v územně plánovacích podkladech
 5. Životní prostředí v územně plánovací dokumentaci
 6. Životní prostředí v praxi rozvoje města
 7. Problematika brownfields ve městech a volné krajině
 8. Příležitosti a rizika využívání brownfields
 9. Možnosti využití brownfields v ČR
 10. Příklady řešení otázky brownfields ve světě
 11. Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí jako akcelerátor/brzda prostorového rozvoje
 12. Případové studie