Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Zaměření předmětu

Příčiny, důvody zajištění veřejných služeb formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru - public private initiative, partnership. Východiska spolupráce, přínosy pro veřejný a pro soukromý sektor, rizika. Formy spolupráce, způsob výběru partnera, smluvní hlediska hodnocení průběhu spolupráce apod. Praktické příklady uplatnění spolupráce v ČR a zahraničí. Pozornost bude věnována i koncesnímu řízení - právní úprava, průběh, výběr dodavatele.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se seznámí s problematikou řešení zajištění veřejných služeb formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Porozumí výhodám i rizikům, které tato spolupráce přináší veřejnému sektoru a soukromým podnikatelům. Budou umět rozlišit jednotlivé formy spolupráce a charakterizovat jejich výhodnost v jednotlivých situacích. Seznámí se s principy koncesního řízení. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Způsoby zajišťování veřejných služeb, role veřejného sektoru při garantování dostupnosti a kvality
 2. Podstata spolupráce, důvody navazování partnerství
 3. Přínosy pro veřejný a soukromý sektor, rizika
 4. Formy spolupráce, interaktivní práce se studenty
 5. Rozdíly při navazování spolupráce mezi soukromým subjektem a státem a mezi soukromým subjektem a územní samosprávou
 6. PPI
 7. Výběr partnera
 8. Hodnocení spolupráce
 9. Koncesní řízení
 10. Příklady spolupráce ze zahraničí
 11. Příklady spolupráce z ČR
 12. Možnosti spolupráce při zajišťování vybraných veřejných služeb, interaktivní práce se studenty