Spotřebitelské chování

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět je zaměřen na specifickou část marketingu, a to chování spotřebitelů. Informace o spotřebitelském chování jsou totiž velmi cenné a tvoří základní východisko formulace funkční marketingové strategie podniku. Cílem předmětu je, aby studenti nabyli soubor vědomostí a znalostí o nákupním rozhodování a spotřebitelském chování, jeho typologii a základních modelech a funkčních mechanismech i faktorech, které chování jedince jako spotřebitele, resp. zákazníka významně ovlivňují. Studenti současně v procesu vzdělávání nabydou v rámci tohoto předmětu i základní segmentační dovednosti nezbytné v zájmu efektivní tvorby a implementace komunikačních aktivit podniku.

 

Osnova:

1. Úvod do teorie spotřebitelského chování a spotřebitelského výzkumu

2. Marketingová segmentace, targeting a positioning

3. Vnitřní vlivy na spotřebitelské chování – osobnost, učení, paměť, vnímání, postoje

4. Vnější dopady na spotřebitelské chování – socio-kulturní vlivy, referenční skupiny, globalizace

5. Vliv emocí na spotřebitelské chování

6. Situační vlivy na spotřebitelské chování a rozhodovací modely

7. Nákupní chování spotřebitelů a rozhodovací proces

8. Loajalita spotřebitele a spokojenost zákazníka

9. Vliv nástrojů marketingového mixu na spotřebitelské chování

10. Vliv nástrojů marketingové komunikace na spotřebitelské chování

11. Generační specifika spotřebitelského chování

12. Spotřebitelské chování na trzích B2B