Strategické plánování a řízení obcí a regionů

Jedná se o jeden z klíčových předmětů studijního zaměření, neboť strategické plánování je klíčovým procesem podpory rozvoje obcí, měst a regionů. Studenti získají přehled o teoriích, metodách a technikách strategického plánování a řízení, seznámí se jak se strukturou a obsahem strategických plánů, tak i s aktéry a postupem jejich tvorby na všech správních úrovních.

Výstupy z učení

Studenti dokáží nejenom analyzovat rozvojové problémy obcí, měst a regionů a stanovovat jejich priority, ale také organizovat a řídit tvorbu, realizaci a evaluaci strategických plánů.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Teoretické přístupy ke strategickému plánování obcí, měst a regionů
 2. Zásady strategického plánování a jeho nástroje
 3. Aktéři a proces strategického plánování
 4. Participace veřejnosti na tvorbě strategických plánů
 5. Profil obce/města/regionu, SWOT analýza, analýza rizik, finanční analýza
 6. Strategická vize, tvorba návrhové části strategického plánu (vize, systém cílů)
 7. Akční plány, programy a projekty
 8. Indikátory a zpětná vazba ve strategickém plánování
 9. Implementační pravidla a řízení změn
 10. Systémové myšlení a systémová dynamika
 11. Metoda Balanced Scorecard a metoda řízení podle cílů
 12. Problémy, limity a budoucnost strategického plánování obcí, měst a regionů