Strategický management

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět je založen na osvojení si zásad strategického řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniků a procesu formulace konkurenční strategie. Je kladen důraz na charakteristiku různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti. Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení, případové studie, manažerské hry a zpracování manažerských zpráv.

Cílem předmětu je osvojení si zásad strategického řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniků, procesu formulace konkurenční strategie a charakteristika různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti. Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, případové studie, manažerské hry, zpracování manažerských zpráv.

Studenti mají vysoce specializované teoretické a praktické znalosti a to nejen v oblasti managementu, ale i z navazujících oborů, zejména ekonomiky a psychologie. Získávají nejnovější teoretické znalosti a znalosti z jejich uplatňování v praxi. Získávají přehled o aktuálních problémech a jak je řeší teorie a praxe. Současně mají kritické znalosti k jednotlivým postupům a ve vazbě na situace, v kterých jsou použitelné a s jakými výsledky.

Studenti umějí samostatně nebo v rámci projektových týmů zpracovávat dílčí fáze procesu strategického řízení v různých typech podnikatelských a nepodnikatelských organizací a státní správě. Jsou schopni získat a analyzovat potřebné informace a na jejich základě formulovat potřebná dílčí rozhodnutí. Mají dovednosti řešit špatně strukturované problémy, provádět rozhodnutí s omezenými informacemi a kontrolovat realizaci projektů a provádět korektury. Mohou vést tým pracovníků nebo koordinovat přípravu a realizaci změny, získávat pracovníky pro realizaci změn, řešit problémové a kritické situace při realizaci.

Studenti mají schopnost na základě získaných informací a výsledků analýz řešit složité problémy s mnoha proměnnými a s důsledky do budoucnosti, o které nemají adekvátní informace. Jsou schopni se podílet na realizaci změn v procesech a reagovat na změny v okolí organizace a na vývoj faktorů, které působí na realizaci změn. Mají schopnost k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu a učení se. Jsou schopni sledovat moderní trendy a poznatky a aplikovat je do své pracovní činnosti. Jsou schopni reagovat na změny v okolí a uvnitř organizací.

Osnova:

Vývojové tendence managementu, charakteristika jednotlivých představitelů strategického managementu.

Poslání podniku a hierarchie podnikových cílů. Principy formulace podnikových cílů. Identifikace a analýza zájmových skupin.

Chování podniku a konkurenční výhoda.

Proces strategického řízení.

Analýza vnějšího prostředí podniku - analýza globálního prostředí, analýza odvětví, analýza konkurence aj.

Vliv analýzy vnějšího prostředí na strategické rozhodování.

Analýza vnitřního prostředí podniku - metody portfolio-analýzy aj.

Vliv analýzy vnitřního prostředí na strategické rozhodování.

Typologie podnikových strategií. Formulace strategie.

Kritéria a mechanismus výběru strategie, implementace strategie, řízení strategické změny.

Internacionalizace strategického řízení.

Učící se organizace