Strategie úspěchu, rozhodování a odpovědnost

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je ukázat studentům cesty, možnosti a přístupy osobní / rodinné / firemní strategie úspěchu včetně problematiky přijímání správných rozhodnutí a schopnosti nést za svá rozhodnutí odpovědnost, a to včetně odpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí. Výuka probíhá zejména zážitkovým způsobem (student si klíčové poznatky neosvojuje učením, ale prožíváním), pomocí případových studií. Každý student získá možnost zvýšit si své manažerské kompetence a prohloubit dovednosti klíčové pro úspěšný osobní život a profesní kariéru. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti dokáží aplikovat získané poznatky pro identifikaci a rozvoj svých silných stránek a schopností a vytvoření potenciálu pro svoji strategii úspěchu v osobním či profesním životě. Výstupem z učení budou též znalosti o postupech správného rozhodování včetně provádění adekvátních analýz pro nalezení nejsprávnější varianty a přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí. Výstupem též budou znalosti týkající se efektivního řízení času, porad, projektů, úkolů, plánování, motivace apod. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do tématu strategie úspěchu, rozhodování a odpovědnosti, očekávání od předmětu
 2. Co je strategie úspěchu (v životě / studiu / v práci) a jak si ji osvojit, příklady a případové studie
 3. Podstata rozhodování, postup (analýza – rozhodování – implementace), intuitivní analýza
 4. Jak se naučit přijímat správná rozhodnutí, vztah - odpovědnost a svoboda, cit pro spravedlnost
 5. Vztah mezi hodnotami a cíli, morálkou a výkonem
 6. Jak zvládat odpovědnost, management odpovědnosti, vztah mezi odpovědností a svobodou
 7. Strategie úspěchu: řízení času, porad, projektů, úkolů, plánování, příklady a případové studie
 8. Strategie úspěchu: jak motivovat sebe a jiné, zvládání stresu, příklady a případové studie
 9. Návyky vůdčích osobností, efektivní manažer
 10. Respektovat a být respektován, problematika důvěry a nedůvěry, příklady a případové studie
 11. Mentální modely, NLP a další techniky, příklady a případové studie
 12. Ukotvení získaných poznatků a dovedností, ostatní vhodné techniky a dovednosti