Technika služeb cestovního ruchu II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb cestovního ruchu v procesu uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu; osvojit si techniku poskytování, zprostředkování a organizování služeb cestovního ruchu a na příkladech z praxe demonstrovat získané poznatky; využít získané poznatky pro práci v cestovním ruchu. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit podstatu uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu prostřednictvím poskytování služeb. Charakterizovat specifika služeb cestovního ruchu, orientovat se v problematice komplexu služeb cestovního ruchu, orientovat se v problematice tvorby zájezdů, připravit harmonogram zájezdu pro konkrétní cílový segment včetně kalkulace ceny, použít osvojené znalosti při řízení provozu CK a CA a charakterizovat průvodcovské služby v cestovním ruchu.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Potřeby účastníků cestovního ruchu a jejich uspokojování s důrazem na služby cestovního ruchu (potřeby, motivy a motivace v cestovním ruchu; uspokojování potřeb účastníků s důrazem na služby; podstata, klasifikace, charakteristika, komplexnost a kvalita služeb cestovního ruchu; občanskoprávní aspekty poskytování služeb cestovního ruchu; technika služeb cestovního ruchu). 

2. Informační služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam a podmínky poskytování informačních služeb v cestovním ruchu; turistická informační centra; informační a rezervační systémy v cestovním ruchu; internet). 

3. Dopravní služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytování dopravních služeb, služby železniční, letecké, silniční a vodní dopravy, služby ostatních druhů dopravy). 

4. Sportovně-rekreační a kulturně-společenské služby (charakteristika, význam a podmínky poskytování sportovně-rekreačních a kulturně-společenských služeb v cestovním ruchu). 

5. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur (charakteristika, význam, funkce, klasifikace a podmínky zprostředkování, organizování a poskytování služeb cestovních kanceláří; osobitosti služeb cestovních agentur; produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur, jeho nabídka a prodej). 

6. Průvodcovské služby (význam průvodcovských služeb v cestovním ruchu; průvodcovské služby v mezinárodním a vnitrostátním kontextu; příprava a pracovní agenda průvodce cestovního ruchu). 

7. Animační služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytování animačních služeb včetně jejich organizačního, personálního, materiálního a ekonomického zabezpečení). 

8. Pojišťovací služby v cestovním ruchu (charakteristika, význam a klasifikace pojištění v cestovním ruchu; komerční a nekomerční pojištění v cestovním ruchu). 

9. Lázeňské služby (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytování lázeňských služeb; wellness služby cestovního ruchu). 

10. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu (charakteristika, význam, klasifikace a podmínky poskytování kongresových služeb; organizování kongresových akcí; specifika služeb incentivního cestovního ruchu). 

11. Služby venkovského cestovního ruchu (charakteristika, význam a podmínky poskytování služeb venkovského cestovního ruchu). 

12. Ostatní služby v cestovním ruchu (směnárenské služby; cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu; vízová agenda; zdravotní opatření v zahraničním cestovním ruchu; konzulární služby; služby místní infrastruktury).