Trestně právní ochrana společnosti před korupcí

Zaměření předmětu

Trestněprávní ochrana společnosti před korupcí má za úkol mimo jiné zabránit ekonomickému úpadku státu a morálnímu úpadku společnosti. Cílem výuky je vysvětlit a dosáhnout porozumění důvodům trestněprávní ochrany společnosti před korupcí.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti umí vysvětlit, jakým způsobem je tato trestněprávní ochrana řešena a prosazována orgány činnými v trestním řízení, a to nejen na území České republiky, ale i v rámci EU. Umí identifikovat a analyzovat korupci jako vážnou bezpečnostní hrozbu pro společnost. Jsou schopni vyhledávat a zpracovávat potřebné informace v rámci právního řádu ČR. Dále je mimo jiné zkoumána úloha orgánů činných v trestním řízení, otázka ochrany svědků. Studenti umí aplikovat analýzu tzv. Bribery Act a FCPA – zákony, které kladou na organizace požadavek zajistit „adekvátní procedury“ za účelem prevence úplatkářství a korupce. Umí navrhovat potřebná opatření k eliminaci korupce jako bezpečnostní hrozby v organizaci.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Korupce: 1) z hlediska toho, kdo je korumpován; 2) kdo korumpuje; 3) existence vztahu mezi korumpujícím a korumpovaným. Mezinárodní definice korupce.
 2. Korupce jako hrozba a právní řád České republiky.
 3. Právní hranice mezi korupčním a nekorupčním jednáním ve veřejné správě.
 4. Mezinárodní úmluvy v boji proti korupci.
 5. Trestněprávní úmluva o korupci.
 6. Občanskoprávní úmluva o korupci.
 7. United Nations Convention Against Corruption.
 8. FCPA – Foreign Corrupt Practices Act.
 9. Zákon o veřejných zakázkách.
 10. UK Bribery Act 2010.
 11. Formy korupčního jednání v organizacích a jejich prevence.
 12. Úloha orgánů činných v trestním řízení, otázka ochrany svědků.