Tvorba korporátní vize

 1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů, vhled z pohledu vývoje tržního a zaměstnaneckého prostředí
 2. Role vize při vedení organizace, z pohledu strategického řízení
 3. Proces vytváření vize, znaky silné vize, využití vize v organizaci
 4. Definice firemní vize, typy vize (osobní, sdílená, firemní)
 5. Leadership, vedení společnosti z pohledu leadershipu, role vedoucích pracovníků v organizaci a v souvislosti s tématem korporátní vize
 6. Role vize při vedení a motivaci zaměstnanců
 7. Komunikace vize, revize vize, nástroje komunikace
 8. Zapojení zaměstnanců do tvorby vize
 9. Propojení vize s organizačními hodnotami
 10. Způsoby dosazování vize a implementace vize
 11. Případová studie, příklady vizí vybraných společností
 12. Identifikace rizik a příležitostí při tvorbě a implementaci korporátní vize