Účetní a daňové případové studie

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickou stránkou českého daňového systému, konkrétně s oblastí daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty a vzájemnými souvislostmi daňového a účetního systému. Nedílnou součástí bude i prohloubení znalostí z oblasti „malých“ daní, tj. daně silniční, daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí. Posluchači získají znalosti i z oblasti mezinárodního zdanění fyzických a právnických osob, účetních aspektů nakládání s majetkem podnikatelského subjektu a vazeb mezi přímými a nepřímými daněmi z praktického pohledu. Rovněž bude věnována pozornost evidování podnikatelské činnosti fyzické osoby – účetní jednotky a podnikatele s daňovou evidencí. Adept získá základní orientaci v praktické oblasti účetnictví a daní, která může být nápomocna v přípravě ke zkouškám daňového poradce, auditora a certifikovaného účetního. 

 

Student po absolvování předmětu porozumí teoreticky a především prakticky základní problematice provázanosti účetnictví, právních a daňových předpisů v jednotlivých oblastech – od založení podnikatelského subjektu, přes existenci firmy až po ukončení podnikání.
a) Odborné znalosti – student:
∙ Student bude znát v základním pojetí problematiku vymezení účetní jednotky a podnikatelských subjektů bez povinnosti vedení účetnictví.
∙ Student bude znát základní rozdíly v přístupu ke stanovení základu daně z příjmů u podnikatelských účetních a neúčetních jednotek, jakož i nepodnikatelských jednotek s a bez účetnictví.
∙ Student bude schopen v základní úrovni orientace mezi účetními a daňovými předpisy – ve vazbě na obecné právní předpisy.
b) Odborné dovednosti - student:
∙ Student bude umět na základní úrovni řešit základní právní, účetní a daňové aspekty při zakládání podnikatelských subjektů v České republice.
∙ Student bude umět nalézt příslušné informace v aktuálních právních předpisech.
∙ Student bude umět uvažovat ve vybraných oblastech podnikatelské praxe z právního, účetního a daňového hlediska dle jednotlivých daní českého daňového systému.
c) Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:
∙ Je schopen argumentovat.
∙ Je schopen analyzovat.

 

Osnova:

1. přednáška - Podnikatelská činnost fyzické osoby – zahájení podnikání, výběr modelu evidování podnikatelské činnosti z právního, účetního a daňového hlediska. Účetní a daňové aspekty jednotlivých modelů.

2. přednáška - Založení a vznik právnické osoby – účetní jednotky. Registrace k daním. Účetní a daňové aspekty související se založením, vznikem, existencí, zrušením a zánikem právnické osoby.

3. přednáška - Zaměstnávání pracovníků. Účetní a daňový pohled. Povinnosti kladené z hlediska sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Vedení mzdové agendy.

4. přednáška - Hmotný a nehmotný majetek. Pořízení a zařazení. Účetní a daňové souvislosti jednotlivých způsobů pořízení majetku.

5. přednáška - Hmotný a nehmotný majetek. Účetní a daňové odpisy. Aspekty účetního a daňového odpisování u jednotlivých druhů hmotného a nehmotného majetku. Vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska a konsekvence z toho vyplývající.

6. přednáška - Cestovní náhrady. Pracovní cesty zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Rozdíly pro jednotlivé skupiny osob v právním, účetním a daňovém kontextu.

7. přednáška - Operace se zásobami. Pořízení, evidování a vyřazení zásob. Účetní a daňové souvislosti. Skladová evidence. Oceňování zásob.

8. přednáška - Daň z přidané hodnoty v podnikání účetně a daňově. Vznik povinnosti registrace plátce daně a osoby identifikované k dani. Povinnosti kladené na daňové subjekty. Zrušení registrace.

9. přednáška - Správní povinnosti podnikatelských subjektů u daně z přidané hodnoty. Povinná agenda pro podnikatele dle zákona o dani z přidané hodnoty.

10. přednáška - Daň z příjmů fyzických osob. Zjištění základu daně a stanovení daně. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

11. přednáška - Daň z příjmů právnických osob. Účetní uzávěrka a závěrka právnických osob za účetní a zdaňovací období. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

12. přednáška - Automobil a nemovité věci v podnikání. Aspekty související s pořízením, zařazením, využíváním a vyřazením automobilu a nemovitých věcí v podnikatelské činnosti. Sestavení daňového přiznání k dani silniční, daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.