Udržitelný rozvoj území a klimatická změna

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími poznatky z oblasti udržitelného rozvoje území a adaptace na změny klimatu. Významná pozornost je věnována souvislostem a vztahům udržitelného rozvoje území k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji, životnímu prostředí, ekonomice a společnosti. Při výkladu budou využívány případové studie. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se seznámí s různými koncepčními přístupy k udržitelnému rozvoji území a s nástroji a postupy, pomocí kterých lze dosáhnout udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů. Studenti se naučí kriticky hodnotit zvažovaná opatření a využívat analytických podkladů při jejich výběru. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Město v regionálním prostředí. Vývoj stavby měst. Současné město a jeho aktuální problémy.
 2. Udržitelný rozvoj území a jeho vymezení.
 3. Sociální a ekonomický rozměr udržitelného rozvoje měst a regionů.
 4. Indikátory udržitelného rozvoje měst a regionů a hodnocení kvality života a zdraví obyvatel.
 5. Institucionální prostředí pro prosazení udržitelného rozvoje (Místní Agenda 21, strategické a územní plánování).
 6. Klimatická změna a její dopady.
 7. Adaptace měst a krajiny na změny klimatu.
 8. Krajina a ekosystémové služby, biologická rozmanitost, voda v krajině, péče o půdu.
 9. Suburbanizace a urban sprawl.
 10. Odpady a odpadové hospodářství.
 11. Rekonverze a revitalizace brownfields.
 12. Veřejné prostory jako indikátory kvality života ve městech.