Úřad pro 21. století

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současným využitím informačních systémů ve veřejné správě včetně trendů, které lze očekávat v nejbližší době.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student získá komplexní přehled o informačních systémech používaných ve veřejné správě. Student bude také schopen identifikovat nejnovější trendy v oblasti E-governmentu a bude je schopen aplikovat v reálných situacích.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Informační systémy

2. Informační systémy veřejné správy

3. Legislativa a standardy

4. Bezpečnost informačních systémů

5. Portál veřejné správy

6. E-government

7. E-government jako nástroj demokratizace společnosti

8. E-government: participace a transparentnost

9. E-government – světové trendy

10. Geografické informační systémy

11. Implementace informačních systémů ve veřejné správě

12. Případové studie z implementace informačních systémů ve veřejné správě