Úvod do brand marketingu

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti marketingu a marketingové komunikace o problematiku značky a jejím budování jako významné konkurenční výhodě na trhu a ke snížení rizik podnikatelské činnosti. Studenti porozumí obsahu dalších souvisejících pojmů jako je reputace, Image, logo, Corporate Identity a obchodní značka, ale i vnímání a chování spotřebitelů ve vztahu ke značce. Studenti se seznámí s nástroji měření značky i procesem vytváření hodnoty značky, plánováním a řízením značky i důvodech jejího rebrandingu. Získají povědomí o právních a etických aspektech souvisejících se značkou a její ochranou.

Osnova:

 1. Základní pojmy související s Brandem a Brand managementem – reputace, image, Logo, logo manuál, Corporate Identity.
 2. Brand – definice značky. Historie značky.
 3. Interpretace značky založené na perspektivě vstupu, výstupu a čase.
 4. Vnímání spotřebitele a jeho chování ve vztahu ke značce.
 5. Hodnota značky. Love Brand. Příklady úspěšných značek.
 6. Měření značky – hlavní metody měření a oceňování značky.
 7. Strategické plánování značky. Vize, poslání a cíle značky.
 8. Proces vytváření značky, vč. tvorby designu.
 9. Strategie a strategické řízení značky.
 10. Rebranding a Repositioning. Příklady z praxe.
 11. Nové přístupy v řízení značky v digitálním věku.
 12. Sociální odpovědnost firem a etické otázky budování značky a právní ochrana majetku značky.