Úvod do cirkulární ekonomiky

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickými aspekty ochrany životního prostředí. Kurz se zaměřuje na deskripci globálních environmentálních problémů, představuje příčiny tržních selhání v prostředí environmentálních statků a jejich řešení s důrazem na environmentální politiky institucí. Studenti se také seznámí s konceptem zelené ekonomiky a jejími nástroji, taktéž s příklady aplikací v různých odvětvích.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu bude student schopen definovat environmentální kontext socio- ekonomického rozvoje. Bude schopen vysvětlit příčiny tržních selhání v případě environmentálních statků. Student bude schopen použít základní nástroje pro tvorbu a implementaci strategie udržitelného rozvoje a bude schopen analyzovat jejich dopady.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Společenský rozvoj a kvalita životního prostředí

2. Globální environmentální problémy a jejich reflexe v ekonomice, koncept udržitelného rozvoje

3. Environmentální politiky EU/OECD

4. Instituce a ekologické iniciativy

5. Ochrana přírody

6. Odpady a cirkularita

7. Základní principy zelené ekonomiky

8. Management životního prostředí

9. Udržitelný rozvoj v oblasti produkce energie

10. Udržitelný turismus v ekonomickém kontextu

11. Management environmentálního turismu

12. Design environmentální politiky