Úvod do Evropské unie

Kurz si klade za cíl poskytnout přehled historického vývoje i současného fungování institucí Evropské unie. V historicko-teoretické části budou diskutovány nejdůležitější vybrané teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu vývoje politiky Evropských společenstev od 50. let minulého století. Hlavní část předmětu je věnována rozboru fungování institucí Evropské unie dle Lisabonské smlouvy. Navíc budou rozebrány další součásti unijních struktur. V kurzu se studenti obeznámí také s elementární odbornou terminologií a aktuálními tématy souvisejícími s diskusí o současné kondici EU. Předmět umožňuje poznat a pochopit mechanismy fungování Unie, institucionální uspořádání a základní pravomoci unijních institucí a jejich subsidiární vztah k institucím národním.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování kurzu student umí vysvětlit podstatu, mechanismy a implikace integračních procesů v Evropské unii, je schopen porozumět vývoji a fungování Unie a aplikovat v praxi práva občanů EU. Dále student bude znát základní zdroje a prameny primárního a sekundárního práva EU a orientovat se v unijních institucích a pravidlech fungování. Bude rozeznávat reálné možnosti občanské seberealizace a participace v EU.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Evropská integrace a její nositelé
 2. Evropská integrace a její vývoj
 3. Právní subjektivita EU a supranacionalita
 4. Hlavní instituce EU: obecné hledisko
 5. Evropská komise
 6. Evropský parlament
 7. Volby do Evropského parlamentu
 8. Rada EU, Evropská rada, Rada Evropy
 9. Soudní dvůr EU, Evropský ombudsman, evropský veřejný žalobce / European Public Prosecutor's Office (EPPO), OLAF
 10. Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor, poradní orgány a agentury EU
 11. Politiky EU
 12. Nejnovější vývoj EU