Úvod do médií a PR

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky ucelený přehled základních mediálně-komunikačních teorií a přístupů. Studenti získají širší povědomí o dějinách masových médií a o jednotlivých procesech medializace zprávy během masmediální komunikace. Dalším cílem předmětu je prostřednictvím příkladů z praxe seznámit studenty s principy fungování médií jakožto sociálních institucí a komerčních organizací a naučit je kriticky analyzovat přijímaná mediální sdělení. Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v základní problematice médií a společnosti a jsou obeznámeni s možnostmi využití mediálně-komunikační teorie pro práci v médiích, PR a marketingu.

Osnova:

 1. Úvod do předmětu.
 2. Základní pojmy mediálních studií.
 3. Funkce a účinky mediální komunikace.
 4. Masová komunikace a role žurnalistiky.
 5. Mediální rutiny: mediální rámování a nastolování témat.
 6. Případová studie: povaha mediální komunikace v Japonsku.
 7. Stručné dějiny světových médií.
 8. Stručné dějiny českých médií.
 9. Analýza a interpretace mediálního textu.
 10. Případová studie: kritický rozbor vybraného zpravodajského textu.
 11. Účinky televize, internetu a nových médií.
 12. Shrnutí, rozbor konkrétních příkladů z praxe.